Císařská Kapitula

Kapitula

Císařská Kapitula - Poslední světlo civilizace, vědění a cti v těchto temných časech.

Historie Kapituly

Císařská kapitula je organizací vzniklou v poměrně raných dobách Říše. Podle dostupných pramenů je její založení spojeno se snahou tří rytířů urovnat spor mezi dvěma mocnými znesvářenými územími Říše. Tito tři rytíři se svými nepočetnými družinami se pokusili udržet dvě vojska na opačných stranách bojiště. Všichni za tuto svou snahu zaplatili životem, ale dokázali zabránit krvavému střetu až do té doby, kdy dorazil císař Gratian se svými silami, kterým se zbylá dvě vojska nemohla rovnat a jejich vůdci se raději podvolili rozhodnutí vladaře. Na počest tří mrtvých rytířů pak císař ustanovil Kapitulu, jehož úkolem se stala ochrana celistvosti Říše a jejího obyvatelstva.

S růstem moci Říše rostla i moc Kapituly. Z původních několika malých pevností se její bratři začali přesouvat do velkých hradů v různých koutech Říše. Přijetí do tohoto rytířského řádu se stalo velmi prestižní záležitostí nejen pro druhorozené syny mocných šlechticů, ale i pro jejich dědice, kteří se mnohdy vzdali pozemků, které jim měly připadnout a dali přednost vážené Kapitule.

Kromě vojenské ochrany vnitřní celistvosti Říše se ale Kapitula a její sídla stala i velkým zdrojem vědomostí a znalostí. Díky vedení několika velmi moudrých velmistrů začala Kapitula shromažďovat knihy a pořizovat jejich opisy, které pak putovaly do dalších pevností. Také zaměstnávala ty nejlepší architekty a umělce, aby dále zdokonalovala moc i krásu svých hradů, a také celou řadu skvělých učenců a vynálezců, kteří přinesli Říši značný pokrok. Byla to právě Kapitula, která započala s výstavbou sítě kvalitních cest a silnic. Bohužel se tak stalo pouze krátce před pádem celého císařství. Znalosti a um však v Kapitule přetrvaly a Kapitula jich využívá aby si udržela alespoň zlomek bývalé slávy.

Pád Říše měl na Kapitulu těžký dopad. Rebelie západních území znamenala pro mnoho bratří smrt, když se ji snažili odvrátit. U některých bratrů pak převládl pocit povinnosti vůči rodině a tak zradili svou přísahu a postavili se po bok svým příbuzným. Tyto těžké časy byly ukončeny nucenými příměřími, které dodnes ti nejstarší z členů Kapituly nesou s velmi těžkým srdcem a pocitem hanby. Zklamali přeci Říši a císaře. Kapitula ale přežila a stále disponuje jednak vojenskou silou, druhak vědomostmi, které se v nových malých státech ztratily během konfliktů, které po rozpadu Říše následovaly. Pokračuje tak nadále ve snaze chránit mír a prospívat lidem.

Symbol Kapituly

Symbolem Kapituly je stříbrná rukavice svírající zlatý vavřínový věnec v černém poli. Věnec symbolizuje Říši a rukavice schopnost chránit a udržovat pohromadě.

Hierarchie Kapituly

Velmistři

V čele Císařské Kapituly stojí tři velmistři. Tento počet odkazuje na tři rytíře, na jejichž počest byla Kapitula založena.

Titul velmistra je doživotní, ale je možné se ho vzdát. V případě smrti nebo odstoupení jednoho z velmistrů vyberou zbylí dva na jeho místo některého ze stávajících mistrů. Je přitom zvykem, že přihlédnou k doporučení či poslednímu přání odstoupivšího či zesnulého velmistra, není to však pravidlem.

Velmistři rozhodují o záležitostech, které mají vliv na celou Kapitulu. Jejich slovo je téměř zákonem, jejich společnému rozhodnutí může vzdorovat pouze jednohlasný nesouhlas všech mistrů.

Mistři

Kapitula působí na mnoha místech bývalé Říše. Někde disponuje pouze pevností a jen nejbližšími pozemky, na jiných místech patří Kapitule rozsáhlejší území s řadou vesnic a statků. Nad takovými územími vládnou mistři. V některých případech je mistr zodpovědný za několik (menších) území.

Mistři jsou do své funkce dosazováni velmistry. Krátkodobě může mistra dosadit jeden samotný velmistr. Jeho rozhodnutí pak ale musí potvrdit ještě alespoň jeden. Stejně tak k sezazení mistra z jeho funkce je potřeba dvou velmistrů.

Mistři mají vždy poslední slovo v rozhodování o záležitostech ve své oblasti. Společně tvoří mistři radu, která může vetovat rozhodnutí velmistrů.

Komtuři jsou správci hradů a pevností. Podléhají mistrům spravujícím oblasti, ve kterých se jejich přidělené pevnosti nacházejí. Komtuři odpovídají především za údržbu pevností a výcvik bratří (zvláště pak noviců a případně žadatelů). Komtur je v Kapitule specifická, avšak ne nejvyšší, rytířská hodnost.

Rytíři

Rytíři Kapituly jsou plnohodnotnými členy tohoto řádu. Své pozice dosahují pasováním a složením “Velké přísahy”. Pasování může provést jakýkoliv jiný rytíř Kapituly, mělo by ale být (krátce poté) potvrzeno alespoň jedním mistrem. Mezi rytíři existuje celá řada hodností, které získávají význam především při řešení vojesnkých záležitostí, kdy zajišťují řetězec velení. Nejsou ale opomínány ani ve společenském styku - vyšší hodnost je pochopitelně společensky významnější.

Novici

Novici jsou členové Kapituly, kteří složili “Malou přísahu”. Obvykle vykonávají různé pomocné práce nebo slouží jako panoši a pážata rytířům Kapituly. Čas také tráví studiem - učí se obvykle hlouběji některému řemeslu potřebnému pro Kapitulu, případně v oblasti diplomacie a práva. Vedle toho je náplní jejich času také bojový výcvik. Hierarchické vztahy mezi nimi plynou čistě z principů práce, která jim je přidělena - některý novic tak může vést několik dalších při výkonu nějaké činnosti.

Žadatelé

Žadatelé jsou lidé žádající o vstup do Kapituly, nejsou jejími členy ale jsou její součástí. Žadatelé vykonávají různé pomocné práce spolu s novici a navíc se také vzdělávají v četbě, psaní a historii. Po určitém čase je žadatel podroben zkoušce a je-li shledám vhodným stává se novicem.

Zvláštní tituly stojící mimo hierarchii

Strážci paměti

Strážce paměti mají na starosti knihy, vědomosti a historii Císařské Kapituly. Starají se o to aby tyto vědomosti byly náležitě šířeny do světa. Jejich úkolem je rovněž schraňovat nové a nové informace a zaznamenávat je.

Strážce paměti jsou často vyhledávani mistry pro jejich vědomosti a zkušenosti. Většina mistrů si vybírá několik strážců paměti ku pomoci nad správou svého území. Strážci paměti se však zodpovídají přímo radě Strážců, která je poslušna Velmistrům, nikoliv radě Mistrů. Rada Strážců paměti se skláda ze 42 členů Kapituly. Její členové jsou titulování Abile (moudrý), radě předsedá nejvyšší Strážce paměti titulován Abile de Massimo (nejvyšší moudrý). Tato rada se schází na každý slunovrat, nebo je svolána na popud strážce nejvyššího.

Vyslanci

Řada rytířů zastává významou pozici vyslanců a ambasadorů na dvorech více i méně mocných šlechticů. Nejčastěji jsou vysláni k těm vládcům, kteří Kapitulu sami požádali o pomoc, ale mnohdy jsou také oni těmi, kdo vyjednávají nová spojenectví a dohody mezi Kapitulou a různými vládci. Kromě toho jsou často zprostředkovateli mírových jednání, na kterých vystupují jako neutrální strana.

Na pozici vyslance jsou dosazováni rytíři se značnými zkušenostmi a diplomatickým umem. Bývají to muži moudří a rozvážní.

Majordomové

Majordomové jsou nižšími správci. Jsou obvykle odpovědní za chod různých usedlostí spadajících pod pravomoc některého komtura. Jeden majordomus také obvykle slouží přímo v komturově pevnosti. Majordomové jsou výjimečnou pozicí, které mohou dosáhnout jak rytíři tak novicové (ti bývají dokonce častější volbou).