Poljana

Poljana

Od Bouřného moře na západě, směrem na východ do širé dáli se táhnou žírné roviny a travnaté stepi, jež se zovou Poljana. Ony jsou Poljany vlastně dvě, Velká a Malá. Za dávných časů to byla rivalská knížectví a vedla spolu nejednu válku. Avšak stalo se, že kníže Malé Poljany měl jen jediného syna, a naopak kníže Velké Poljany jen jedinou dceru. I uzavřeli spolu smlouvu, že z jejich svazku vzejde mocný stát. A od těch dob je na Poljaně jen jeden kníže… Tak alespoň praví pověst.

Skutečnost je poněkud složitější a mnohem krvavější. Poljana se věky utápěla ve sporech šlechty a válkách jednotlivých knížat. Vše se změnilo až v čase, kdy Říše dosáhla svého největšího rozmachu a kolonizovala Vranskou marku (neboli Vrangen, jak jej místní sami nazývají). Poljanci jsou hrdý národ, svobodný a nepokořený. Včas se semkli a potřikráte se úspěšně bránili, dokud s nimi neuzavřela Říše mír.

Jenomže Říše padla a Vranové opět napadli Pomezí. Začaly vleklé války o tento pruh země mezi mořským pobřežím a zelenou hlubinou prastarého Černoboru. Pomezí vždy bylo branou do Poljany, kdo jej drží, má v ruce klíče od tohoto knížectví. Toho, Bohyně dá, nebude, aby se ho Poljanci vzdali, aniž by ho utopili v krvi.

Geografie

Připravuje se

Politika

Velkokníže

Na Poljanách vládne odnepaměti velkokníže. Místní šlechta obvykle válčí mezi sebou, avšak velkoknížete respektují všichni. On pak na oplátku do jejich sporů zasahuje jen málo. Je to tradice a Poljanci změny nemají rádi. Většinou je těžké prosadit cokoli nového. Co chybí na pokroku, dokáží však Poljanci dohnat houževnatostí. Staré rčení ne nadarmo praví: „Pije se až do rána a bojuje do vítězství.“

Velkokníže je dědičným a právoplatným vládcem Poljany. Plná titulatura zní "velkokníže Malé a Velké Poljany", přípustná je rovněž zkrácená verze "velkokníže obojí Poljany". Oslovován je jako "Vaše velkoknížecí Milosti" či "Vaše nejvyšší knížecí Milosti".

Kořeny současného velkoknížecího rodu se datují hodně hluboko do historie, zatím stále patrně vládne přímá mužská linie od polobájného spojení obou Poljan. V případě předčasného úmrtí usedá na knížecí stolec nejstarší mužský potomek nebo nejbližší mužský příbuzný. Velkoknížecí rod tradičně sídlí ve Stoliczné Selczi (čti Stoličná Selč), některá velkonížata si ale v minulosti za svůj stolec zvolila jiná města.

V současné době je velkoknížetem Mikuláš III. Kazimír

Knížecí rody

Knížecíi rody jsou označovány prastaré rody, které lze doložit před spojení obou Poljan. Jejich hlavami jsou knížata, ale vždy jen jediný za celý rod. Tady následnictví není tak jednoduché, každý rod má své vlastní zvyklosti a odchylky. Knížata jsou titulována: Vaše knížecí Milosti. Ostatní členové rodů nemají na tento titul nárok, ale používají rodové jméno, pokud jim je přiznána náležitost k rodu.

Knížecí rody a jejich dominia (značně rozdrobená) nesouhlasí s hradskou soustavou, nespravují pro svého panovníka přidělené území, ale jsou suverénními pány na svém. Velkokníže nemá pravomoc zasahovat do jejich vnitřních záležitostí a oni k němu mají povinnost pouze vojenskou. Svým družinám však velí sami.

Velmoži

Velmoži jsou veškerá neknížecí poljanská šlechta. Nedá se však označit jako nižší, neboť sem patří všichni od svobodných držitelů byť jediného dvorce po magnáty, jejichž bohatství a vliv se rovná knížatům. Na Poljaně není důležité, že jste velmož, ale vaše jméno (tedy činy a majetek) a příbuznost (s někým, kdo má jméno). Velmožem se lze stát mnoha způsoby. Poljana nedostatkem této šlechty opravdu netrpí a každý z jejích příslušníků se snaží vyniknout.

Poljanští hejtmané

Poljanští hejtmané jsou nejvyšší velitelé zemských hotovostí a přidělených regimentů velkoknížete. Poljana jich má jen několik: hejtman Velké Poljany, hejtman Malé Poljany, hejtman Poljanského Pomezí. Družiny náležející šlechtickým rodům jsou hejtmany ovládány pouze v případě vojenských kampaní a to jen částečně. Nezřídka se šlechta odmítá podřídit společnému velení i v přímé bitvě a svými oddíly zasahuje dle vlastního uvážení. Krom toho ještě existuje velice prestižní úřad Nejvyššího hejtmana obojí Poljany, který je jedním z nejbližších poradců velkoknížete.

Titul hejtmana se také běžně používá pro velitele menších jednotek. Je důležité takto titulované muže a ženy nezaměňovat s výše postavenými "poljanskými hejtmany".

Sejm

Sejm je orgán, v němž zasedá poljanská šlechta, zástupci měst i duchovenstvo a který projednává důležité otázky zemské správy. V určitých případech má právo vetovat rozhodnutí velkoknížete.